Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Artikel 1. De wet WBGO

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5, behalve in het BW te vinden in de staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2. Definities

 1. Opdrachtnemer: Banny Bakker.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie die de opdracht aan "Banny Bakker" verstrekt en betaalt.
 3. Klant: de persoon voor wie de begeleiding van "Banny Bakker" bedoeld is.
 4. De klant en de opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, de klant en "Banny Bakker". 

 1. De opdrachtgever verplicht zich hierdoor tot het betalen van de afgesproken kosten.
 2. De klant verplicht zich hierdoor tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf.
 3. "Banny Bakker" verplicht zich hierdoor tot haar professionele inzet.
 4. Wat tijdens de werkbijeenkomsten van de klant met "Banny Bakker" wordt besproken, wordt als persoonlijk en vertrouwelijk beschouwd.

Artikel 4. Overmacht

Indien "Banny Bakker" door overmacht tijdelijk niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, is "Banny Bakker" bevoegd de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer in redelijkheid, gezien de omstandigheden van "Banny Bakker", niet van hem kan worden verwacht de opheffing van de oorzaak van verhindering af te wachten.

Artikel 5. Annulering van vastgestelde serie sessies of van cursus of training

 1. Wanneer de opdrachtgever tot uiterlijk 10 dagen voor aanvangsdatum een vastgestelde serie bijeenkomsten annuleert, is de opdrachtgever verplicht 50% van het afgesproken bedrag te betalen. Bij latere annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht het gehele afgesproken bedrag te betalen.
 2. Het tussentijds afbreken door de klant van een afgesproken serie bijeenkomsten geeft de opdrachtgever alleen recht op teruggave van geld in geval "Banny Bakker" niet aan haar verplichtingen voldoet.

Artikel 6. Verhindering van klant voor een bijeenkomst

Wanneer een of meer van de betrokken klanten verhinderd is een afspraak voor een bijeenkomst na te komen wordt uiterlijk 24 uur voor de bijeenkomst afgezegd. Bij latere of geen afzegging is de opdrachtgever verplicht de normale kosten, zijnde het minimum bedrag, voor die bijeenkomst te betalen. Bij te laat arriveren voor een sessie wordt gerekend vanaf het afgesproken begintijdstip.

Artikel 7. Betalingen

 1. Betalingen geschieden op basis van een factuur van "Banny Bakker". De klant toetst de factuur direct op zijn juistheid.
 2. Betaling geschiedt op de op de factuur aangegeven rekening.
 3. Het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen. Betalingen zullen allereerst in mindering gebracht worden op de oudst openstaande facturen.
 4. Als het verschuldigd bedrag, ongeacht de wijze van betaling, niet binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur is ontvangen mag "Banny Bakker" vanaf dat moment zonder ingebrekestelling de hiervoor geldende wettelijke rente in rekening brengen en een herinnering sturen.
 5. "Banny Bakker" is gerechtigd per betalingsherinnering en aanmaning € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Is het verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering nog niet ontvangen, dan is "Banny Bakker" gerechtigd een aanmaning te sturen.
 7. Is het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning niet ontvangen dan is "Banny Bakker" gerechtigd een incassomaatregel te treffen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever; de buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het totaal verschuldigd bedrag met een minimum van € 54, exclusief BTW.